Duchowieństwo


Jego Ekscelencja Arcybiskup Szymon (Romańczuk) urodził się 12 sierpnia 1936 we wsi Guszczewina koło Narewki. W 1955 ukończył liceum pedagogiczne w Bielsku Podlaskim i podjął studia filologiczne w Mińsku. Ukończył je obroną pracy poświęconej życiu i twórczości Elizy Orzeszkowej. W 1965 został przyjęty na II rok studiów na kierunku teologia prawosławna w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1 lutego 1970 został kierownikiem Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski. 11 lutego 1970 złożył wieczyste śluby mnisze. Cztery dni później otrzymał święcenia diakońskie, zaś 22 lutego tego samego roku – kapłańskie. 21 września 1970 mianowany został inspektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, w którym już od kilku lat był zatrudniony jako lektor języków obcych oraz wykładowca katechezy. Rok później objął stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Wydawnictw i Prasy przy Radzie Metropolitalnej, Kierownik Wydziału Zagranicznego oraz Dyrektora Kancelarii Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, Bazylego. W okresie od 1971, jako przedstawiciel PAKP i członek delegacji, brał udział w licznych konferencjach teologicznych i spotkaniach międzykościelnych, krajowych i zagranicznych. W 1973 podniesiony do godności ihumena, 20 listopada 1979 roku został powołany na biskupa, zaś 25 listopada 1979 podniesiony do godności archimandryty. 26 listopada 1979 w soborze św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się jego chirotonia biskupia z tytułem biskupa lubelskiego, Wikariusza Diecezji Warszawsko-Bielskiej. 31 lipca 1981 decyzja Soboru Biskupów PAKP przeniesiony na katedrę łódzką i poznańską. 8 czerwca 1993 podniesiony został do godności arcybiskupa.

Ks. Eugeniusz Fiedorczuk urodził się 28 lutego 1968 roku w Białymstoku w rodzinie Mikołaja i Niny. Najmłodsze lata swojego dzieciństwa spędzał w rodzinnej wsi Zagruszany. W 1983 roku wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, kontynuując swoją naukę w Klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej. W 1989 roku rozpoczął studia na Moskiewskiej Akademii Duchownej, którą w 1993 roku ukończył, broniąc pracę magisterską na temat: ” Święty Metropolita Kijowski Włodzimierz i jego duchowe dziedzictwo”. 1 października 1993 roku z rąk Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Szymona otrzymał święcenia diakońskie i 3 października kapłański w Cerkwi Katedralnej Św. Aleksandra Newskiego Łodzi. Ks. Eugeniusz Fiedorczuk został mianowany wikariuszem Parafii w Łodzi i Sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej. Od 2011 roku pozostaje Proboszczem Parafii w Łodzi. Wiele razy nagradzany nagrodami cerkiewnymi ostatnio w 2013 roku krzyżem z ozdobami i Orderem Św. Marii Magdaleny III stopnia.

Ks. Jakub Dmitruk urodził się 2 października 1987 roku w Bielsku Podlaskim w rodzinie Walentego i Aliny z domu Kozaczuk. Po ukończeniu II LO im. Bronisława Taraszkiewicza z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego, które ukończył w 2011 roku broniąc prace nt.: „Św. Serafin z Sarowa – jako przykład realizacji patrystycznej idei przebóstwienia”. Święcenia diakońskie otrzymał w dniu 14 października 2011 w Cerkwi Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim z rąk metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Święcenia Kapłańskie otrzymał w dniu 16 października 2011 roku w Katedrze Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi z rąk arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona. Nagrodzony w 2014 roku prawem noszenia kamiławki.

Ks. diakon Jurij Wodopjanow urodził 18 stycznia 1965 r w Ałma – Acie (Kazachstan) w rodzinie polskich sybiraków Bazylego i Alicji z domu Klewezal. W 1980 r. ukończył Szkołę Średnią oraz w 1984 r. Technikum Kolejowe w Ałma – Acie. Następnie kontynuował swoja naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kokczetau (Kazachstan). 4 września 2005 r. wstąpił w związek małżeński z Oksaną Czeredniczenko. Jest ojcem czwórki dzieci. W 2009 roku przyjechał do Polski na stałe wraz z rodziną i osiedlił się w mieście Łodzi. 23 października 2014 r. przyjął hierotesję lektorską udzieloną przez Arcybiskupa Szymona. Od 1 października 2014 r. pełni nadal funkcje psalmisty w Katedralnej Parafii Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Swoją naukę kontynuuje w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Święcenia diakońskie otrzymał 16 października 2016 roku z rąk Arcybiskupa Szymona.