Duchowieństwo


Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy (Nos) - Ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej

Biskup Atanazy urodził się 27 listopada 1968 r. w Łuplance Starej (województwo podlaskie). W 1988 r. ukończył Technikum Rolnicze w Michałowie. W 1988 r. wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej, które ukończył w 1991 r. W latach 1991-1995, z błogosławieństwa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, przebywał na stypendium naukowym w Prawosławnym Instytucie Teologicznym św. Tichona Zadońskiego w South Cannan w USA. Ukończył tę uczelnię w 1995 r. z tytułem magistra teologii. W1996 r. wstąpił jako nowicjusz do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Postrzyżyny w riasofor przyjął 27 marca 1996 r. z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. 27 marca 1996 r. z rąk tego samego hierarchy otrzymał święcenia diakońskie. 27 sierpnia 1996 r. na jego ręce złożył również śluby monastyczne małej schimy z imieniem Atanazy na cześć św. męczennika Atanazego Brzeskiego. 1 września 1996 r. z rąk arcybiskupa Abla otrzymał święcenia kapłańskie. 30 marca 1999 r. został podniesiony do godności ihumena, 20 marca 2007 r. do godności archimandryty. W latach 1997-1999, z błogosławieństwa biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, przebywał na stypendium naukowym w Atenach (Grecja). Po powrocie, 4 maja 1999 r., metropolita warszawski i całej Polski Sawa mianował go dziekanem i spowiednikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W 2000 r. nostryfikował dyplom studiów zagranicznych broniąc pracę magisterską na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. „Problem tolerancji wyznaniowej na Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej”. 15 stycznia 2007 r. został mianowany namiestnikiem Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej oraz proboszczem przyklasztornej parafii. 28 marca 2011 r., na podstawie uchwały Świętego Soboru Biskupów PAKP, powierzono mu funkcję dziekana monasterów Cerkwi prawosławnej w Polsce. 18 marca 2014 r. został odznaczony drugim krzyżem z ozdobami, a 18 września 2016 r. z okazji 20-lecia kapłaństwa został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia. 24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów PAKP powołał archimandrytę Atanazego na biskupa łódzkiego i poznańskiego. 24 września 2017 r. w katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Atanazego.

 

  ks. prot. mgr Eugeniusz Fiedorczuk - Proboszcz Parafii Św. Aleksandra Newskiego

Ks. Eugeniusz Fiedorczuk urodził się 28 lutego 1968 roku w Białymstoku w rodzinie Mikołaja i Niny. Najmłodsze lata swojego dzieciństwa spędzał w rodzinnej wsi Zagruszany. W 1983 roku wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, kontynuując swoją naukę w Klasztorze Św. Onufrego w Jabłecznej. W 1989 roku rozpoczął studia na Moskiewskiej Akademii Duchownej, którą w 1993 roku ukończył, broniąc pracę magisterską na temat: ” Święty Metropolita Kijowski Włodzimierz i jego duchowe dziedzictwo”. 1 października 1993 roku z rąk Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Szymona otrzymał święcenia diakońskie i 3 października - kapłańskie w Cerkwi Katedralnej Św. Aleksandra Newskiego Łodzi. Ks. Eugeniusz Fiedorczuk został mianowany wikariuszem Parafii w Łodzi i Sekretarzem Kancelarii Arcybiskupiej. Od 2011 roku pozostaje Proboszczem Parafii w Łodzi. Wiele razy nagradzany nagrodami cerkiewnymi ostatnio w 2013 roku krzyżem z ozdobami i Orderem Św. Marii Magdaleny III stopnia.

 

 ks. Aleksy Kucy - Sekretarz Kancelarii Biskupiej, Wikariusz Parafii Św. Aleksandra Newskiego  

Ks. Aleksy Kucy urodził 12 listopada 1977 roku w Równem na Ukrainie. Po uzyskaniu matury w 1994 roku został przyjęty na studia do RIS KSU. W 1997 roku wziął ślub z Zoją Laszyk. W 1998 roku razem z małżonką przyjechał do Lublina na studia magisterskie. Studia na Ukrainie ukończył w trybie eksternistycznym w 1999 roku, dwa lata później ukończył studia magisterskie w zakresie nauk o polityce w Lublinie. Następnie w 2004 roku ukończył studia licencjackie Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 2006 roku obronił pracę doktorską pt. „Polityka ukraińskich władz politycznych wobec Cerkwi Prawosławnej w okresie rewolucji 1917-1919”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym monografii pt. Antropologia wiary w życiu i nauczaniu teologicznym metropolity Antoniego Blooma (1914-2003). W latach 2006-2011 pełnił funkcję Dyrektora, a następnie Kanclerza w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. W 2011 roku z jego inicjatywy na UMCS powstała jednostka naukowo-badawcza - Centrum Europy Wschodniej oraz uruchomiono nowy kierunek studiów Studia Wschodnioeuropejskie.

Od początku swojej obecności w Polsce ks. Aleksy aktywnie uczestniczył w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej (diecezja lubelsko-chełmska). W 2011 roku Jego Ekscelencja, Arcybiskup Abel, udzielił mu święceń diakońskich. Od tego czasu do listopada 2017 roku był diakonem nadetatowym w parafii Św. Metropolity Piotra Mohyły. W dniu 19 grudnia 2017 roku Jego Ekscelencja, Biskup Atanazy, udzielił dla ks. Aleksego święceń prezbiteriatu, zaś z dniem 1 stycznia 2018 roku został mianowany wikariuszem Parafii w Łodzi i Sekretarzem Kancelarii Biskupiej. ks. Aleksy jest ojcem dwojga dzieci.

 

  ks. diakon Jerzy Wodopjanow - Nadetatowy Diakon Parafii Św. Aleksandra Newskiego

Ks. diakon Jerzy Wodopianow urodził 18 stycznia 1965 roku w Ałma – Acie (KSRR) w rodzinie polskich sybiraków Bazylego i Alicji z domu Klewezal. W 1980 r. ukończył Szkołę Średnią oraz w 1984 r. Technikum Kolejowe w Ałma – Acie. Następnie kontynuował swoja naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Kokczetau (Kazachstan). 4 września 2005 r. wstąpił w związek małżeński z Oksaną Czeredniczenko. Jest ojcem czwórki dzieci. W 2009 roku przyjechał do Polski na stałe wraz z rodziną i osiedlił się w mieście Łodzi. 23 października 2014 r. przyjął hierotesję lektorską udzieloną przez Arcybiskupa Szymona. Od 1 października 2014 r. pełni nadal funkcje psalmisty w Katedralnej Parafii Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. Święcenia diakońskie otrzymał 16 października 2016 roku z rąk Arcybiskupa Szymona. Ks. diakon Jerzy Wodopjanow jest ojcem czworga dzieci.